Úvod k problematice generování rušení pro systémy ADSL a SHDSL

Autor: P. Jareš <jaresp(at)fel.cvut.cz>, České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Příspěvky, Vydáno dne: 05. 01. 2005

Tento příspěvek je teoretickým úvodem k programům pro generování rušení pro přenosové systémy ADSL a SHDSL. Zjednodušenou formou je zde načrtnut ideový postup a funkce programů, při generování rušení pomocí modelových profilů rušení.

Modelování rušení pro přenosové systémy ADSL a SHDSL


Výpočet rušení z modelových profilů rušení

Na činnost systémů ADSL a SHDSL (dále jen xDSL) má vliv rušení způsobené především přeslechy ze souběžných symetrických párů. Pro systémy xDSL, u nichž se pro vytvoření obousměrného provozu používá metoda potlačení ozvěn, je dominantní přeslech na blízkém konci NEXT. To se týká především systémů se symetrickými přenosovými rychlostmi jako je HDSL a SHDSL. Systémy asymetrické, ADSL a VDSL, používají většinou pro vytvoření obousměrného provozu metodu frekvenčního dělení. Proto na jejich činnost má vliv především přeslech na vzdáleném konci FEXT. Výsledný průběh PSD rušícího signálu přeslechy NEXT a FEXT, lze jednodušším způsobem získat pomocí předdefinovaných modelových profilů rušení.
Organizace ITU-T (resp. ETSI) analyzovala situace v metalické přístupové síti operátorů a své závěry shrnula do celkem 4 modelových profilů rušení. Ty představují nejčastější situace, které se v přístupové síti mohou vyskytnout a tedy, ve kterých budou transceivery xDSL provozovány. Modelové profily rušení jsou definovány, zvlášť pro blízký a zvlášť pro vzdálený konec a označují se písmeny A, B, C, D.

Generování rušení pro systém SHDSL

Program pro generování rušení pro přenosový systém SHDSL je vytvořen v souladu s doporučením ITU-T G.991.2. Využívá předdefinované modelové profily PSD označované písmeny A, B, C, D.
Uživatel zadává vstupní parametry výpočtu, které jsou :

Zjednodušený popis funkce programu je následující :


Odhad přenosové rychlosti

Velikost přenosové rychlosti je závislá na velikosti odstupu signálu od šumu (SNR – Signal to Noise Ratio). Proto pro systémy SHDSL, které používají pro přenos uživatelské informace modulaci 16-PAM, platí, že pro dodržení kvality přenosu musí být hodnota odstupu signálu od šumu SNR = 33,37 dB nebo vyšší (v případě použití Trellis kódování je možné dodržet požadovanou kvalitu přenosu i s nižší hodnotou SNR).
Program při odhadu přenosové rychlosti vychází z vysílací masky PSD systému SHDSL. Úroveň a průběh masky PSD na přijímací straně je ovlivněn útlumovou charakteristikou vedení a vstupními obvody transceiveru SHDSL. Program tedy spočítá hodnotu SNR na přijímací straně a v případě nesplnění podmínky SNR spočte novou hodnotu SNR pro nejbližší nižší rychlost.


Generování rušení pro systém ADSL dle ETSI

Generátor rušení pro přenosový systém ADSL vychází z doporučení evropské organizace ETSI TS 101 388 v1.3.1. Pracuje s modelovými profily PSD rušení A, B, C, D.
Obdobně, jako u systému SHDSL, je potřeba zadat nutné vstupní parametry výpočtu : 

Program podle zadaného modelu rušení vybere příslušné modelové průběhy rušení pro blízký a pro vzdálený konec testovacího vedení. Podle typu a délky vedené spočte výsledný průběh rušení přeslechy. Vytvoří časový průběh rušení a zkontroluje Gaussovký charakter časového průběhu.

Podrobnější teoretický popis je uveden na serveru http://access.comtel.cz.Příspěvek vznikl za podpory grantu FRVŠ č.2048.