Simulátor přípojek xDSL

Autor: J. Vodrážka, P. Jareš, T. Hubený <vodrazka(at)fel.cvut.cz>, České vysoké učení technické v Praze, FEL, Téma: Simulace přípojek xDSL, Vydáno dne: 23. 06. 2011

Komplexní program pro zadané metalické vedení složené z několika úseků (příp. i s odbočkami) a pro definované rušení modelem či souběžně provozovanými přípojkami vypočítá dosažitelné přenosové rychlosti. Po volbě dílčích výpočtů lze získat nezávisle časový průběh rušení a přenosové parametry vedení pro definovaný kmitočtový rozsah a krok. Bližší popis. чай каркаде

Copyright © 2007, 2009, 2011 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky.
All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.

Výsledky výpočtů a simulací mohou být citovány s uvedením odkazu na zdroj obsahující autora, název programu a úplný hypertextový odkaz na program. Použití programu je možné pouze pro informativní, výukové, nekomerční nebo osobní účely. Použití za jiným účelem je trestné podle autorského, občanského nebo trestního práva. Autoři nenesou zodpovědnost za přímé či nepřímé finanční ani majetkové újmy, sníženou použitelnost majetku, poškození smluvních vztahů, protiprávní jednání, poškození zdraví ani za jakékoliv jiné újmy v souvislosti s používáním zveřejněných výsledků.

Program vznikl v rámci projektu NPV 1ET300750402 - Specifikace kvalitativních kritérií a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové sítě a byl aktualizován v rámci výzkumného záměru Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií MSM6840770014.